Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Zásadou spoločnosti MM39 s.r.o. je rešpektovať vaše súkromie a dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia týkajúce sa akýchkoľvek osobných údajov, ktoré o vás môžeme zhromažďovať, a to aj prostredníctvom našej aplikácie, 'Store check' a súvisiacich služieb.

Osobné informácie sú akékoľvek informácie o vás, ktoré možno použiť na vašu identifikáciu. Patria sem informácie o vás ako o osobe (napríklad meno, adresa a dátum narodenia), o vašich zariadeniach, platobné podrobnosti a dokonca aj informácie o tom, ako používate aplikáciu alebo online službu.

V prípade, že naša aplikácia obsahuje odkazy na stránky a služby tretích strán, uvedomte si, že tieto stránky a služby majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov. Po kliknutí na odkaz na akýkoľvek obsah tretích strán by ste si mali prečítať ich zverejnené informácie o zásadách ochrany osobných údajov o tom, ako zhromažďujú a používajú osobné údaje. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na žiadnu z vašich aktivít po opustení našej aplikácie.

Tieto pravidlá sú účinné od 1.1.2018

Posledná aktualizácia: 1.2.2023

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Informácie, ktoré zhromažďujeme, spadajú do jednej z dvoch kategórií: „dobrovoľne poskytnuté“ informácie a „automaticky zhromaždené“ informácie.

Informácie „Dobrovoľne poskytnuté“ sa vzťahujú na akékoľvek informácie, ktoré nám vedome a aktívne poskytnete pri používaní našej aplikácie a jej pridružených služieb.

Informácie „Automaticky zhromažďované“ označujú všetky informácie, ktoré automaticky odosiela vaše zariadenie počas prístupu k našej aplikácii a jej pridruženým službám.

Údaje denníka

Keď pristupujete k našim serverom prostredníctvom našej aplikácie, môžeme automaticky zaznamenávať štandardné údaje poskytované vaším zariadením. Môže zahŕňať adresu internetového protokolu (IP) vášho zariadenia, typ a verziu vášho zariadenia, vašu aktivitu v rámci aplikácie, čas a dátum a ďalšie podrobnosti o vašom používaní.

Keď pri používaní aplikácie narazíte na určité chyby, automaticky zhromažďujeme údaje o chybe a okolnostiach jej výskytu. Tieto údaje môžu zahŕňať technické podrobnosti o vašom zariadení, o tom, čo ste sa pokúšali urobiť, keď došlo k chybe, a ďalšie technické informácie súvisiace s problémom. Môžete alebo nemusíte dostať oznámenie o takýchto chybách, dokonca aj v momente, keď sa vyskytnú, že sa vyskytli alebo aká je povaha chyby.

Uvedomte si, že hoci tieto informácie samy osebe nemusia byť osobne identifikovateľné, môže byť možné ich skombinovať s inými údajmi na osobnú identifikáciu jednotlivých osôb.

Údaje zariadenia

Naša aplikácia môže pristupovať k údajom a zhromažďovať ich prostredníctvom nástrojov vstavaných vo vašom zariadení, ako sú:

Keď si nainštalujete aplikáciu alebo použijete nástroje svojho zariadenia v rámci aplikácie, požadujeme povolenie na prístup k týmto informáciám. Konkrétne údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu závisieť od individuálnych nastavení vášho zariadenia a povolení, ktoré udeľujete pri inštalácii a používaní aplikácie.

Zhromažďovanie a používanie informácií

Môžeme od vás zhromažďovať osobné údaje, keď na našej webovej lokalite vykonáte niektorú z nasledujúcich činností:

Dobrovoľne poskytnuté a automaticky zhromaždené osobné údaje môžeme kombinovať so všeobecnými informáciami alebo údajmi z výskumu, ktoré dostávame z iných dôveryhodných zdrojov. Ak napríklad súhlasíte s tým, aby sme pristupovali k vašim profilom na sociálnych médiách, môžeme spojiť informácie získané z týchto profilov s informáciami získanými priamo od vás, aby sme vám poskytli lepší zážitok z našej aplikácie a služieb.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Keď zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje a kým tieto informácie uchovávame, budeme ich chrániť komerčne prijateľnými prostriedkami, aby sme zabránili strate a krádeži, ako aj neoprávnenému prístupu, zverejneniu, kopírovaniu, použitiu alebo úprave.

Aj keď urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili osobné údaje, ktoré nám poskytnete, odporúčame, aby žiadny spôsob elektronického prenosu alebo uchovávania nebol 100% bezpečný a nikto nemôže zaručiť absolútnu bezpečnosť údajov.

Zodpovedáte za výber akéhokoľvek hesla a jeho celkovú úroveň zabezpečenia, čím zaistíte bezpečnosť vašich vlastných informácií v rámci našich služieb. Napríklad zabezpečiť, aby ste svoje osobné údaje nesprístupnili verejnosti prostredníctvom našej platformy.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako to potrebujeme. Toto časové obdobie môže závisieť od toho, na čo používame vaše informácie v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Napríklad, ak ste nám poskytli osobné informácie, ako je e-mailová adresa, keď nás kontaktujete v súvislosti s konkrétnym dopytom, môžeme si tieto informácie ponechať počas trvania vášho dopytu, ktorý zostane otvorený, ako aj pre naše vlastné záznamy, aby sme mohli účinne riešiť podobné otázky. dopyty v budúcnosti. Ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na tento účel, vymažeme ich alebo ich anonymizujeme odstránením všetkých údajov, ktoré vás identifikujú.

V prípade potreby si však môžeme ponechať vaše osobné údaje na splnenie zákonnej, účtovnej alebo oznamovacej povinnosti alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely.

Ochrana osobných údajov detí

Žiadne z našich produktov ani služieb nezameriavame priamo na deti mladšie ako 13 rokov a vedome nezhromažďujeme osobné informácie o deťoch mladších ako 13 rokov.

Vaše práva a kontrola osobných údajov

Vaša voľba: Poskytnutím osobných údajov beriete na vedomie, že budeme zhromažďovať, uchovávať, používať a zverejňovať vaše osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Nemusíte nám poskytnúť osobné údaje, ak tak neurobíte, môže to ovplyvniť vaše používanie našej aplikácie alebo produktov a/alebo služieb ponúkaných na nej alebo prostredníctvom nej.

Informácie od tretích strán: Ak o vás dostaneme osobné údaje od tretej strany, budeme ich chrániť tak, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Ak ste treťou stranou poskytujúcou osobné údaje o niekom inom, vyhlasujete a zaručujete sa, že máte súhlas takejto osoby na poskytnutie osobných údajov nám.

Povolenie na marketing: Ak ste predtým súhlasili s tým, aby sme vaše osobné údaje použili na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek zmeniť názor tak, že nás budete kontaktovať pomocou údajov uvedených nižšie.

Prístup: Môžete požiadať o podrobnosti o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame.

Oprava: Ak sa domnievate, že akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, sú nepresné, neaktuálne, neúplné, irelevantné alebo zavádzajúce, kontaktujte nás pomocou údajov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Prijmeme primerané kroky na opravu akýchkoľvek informácií, o ktorých sa zistí, že sú nepresné, neúplné, zavádzajúce alebo neaktuálne.

Nediskriminácia: Nebudeme vás diskriminovať za uplatňovanie akýchkoľvek vašich práv týkajúcich sa vašich osobných údajov. Pokiaľ vaše osobné údaje nie sú potrebné na to, aby sme vám mohli poskytnúť konkrétnu službu alebo ponuku (napríklad poskytovanie konkrétneho obsahu do vášho zariadenia), nebudeme vám odopierať tovar alebo služby a/alebo vám účtovať rôzne ceny alebo sadzby za tovar alebo služby, a to aj prostredníctvom udeľovanie zliav alebo iných výhod alebo ukladanie pokút alebo poskytovanie inej úrovne alebo kvality tovaru alebo služieb.

Oznámenie o porušení ochrany údajov: Budeme dodržiavať zákony, ktoré sa na nás vzťahujú v súvislosti s akýmkoľvek porušením ochrany údajov.

Sťažnosti: Ak sa domnievate, že sme porušili príslušný zákon o ochrane údajov, a chcete podať sťažnosť, kontaktujte nás pomocou údajov uvedených nižšie a poskytnite nám všetky podrobnosti o údajnom porušení. Vašu sťažnosť okamžite prešetríme a odpovieme vám písomne, pričom uvedieme výsledok nášho vyšetrovania a kroky, ktoré podnikneme na vybavenie vašej sťažnosti. V súvislosti s vašou sťažnosťou máte tiež právo obrátiť sa na regulačný orgán alebo orgán na ochranu údajov.

Zrušenie odberu: Ak sa chcete odhlásiť z našej e-mailovej databázy alebo sa odhlásiť z komunikácie (vrátane marketingovej komunikácie), kontaktujte nás pomocou údajov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo sa odhláste pomocou možnosti opt- zariadení poskytovaných v komunikácii. Možno si od vás budeme musieť vyžiadať konkrétne informácie, ktoré nám pomôžu potvrdiť vašu identitu.

Prevody podnikania

Ak získame my alebo náš majetok, alebo v nepravdepodobnom prípade, že ukončíme podnikanie alebo vstúpime do konkurzu, zahrnieme údaje vrátane vašich osobných údajov medzi majetok prevedený na strany, ktoré nás získajú. Beriete na vedomie, že k takýmto prevodom môže dôjsť a že akékoľvek strany, ktoré nás získajú, môžu v rozsahu povolenom príslušným zákonom naďalej používať vaše osobné údaje v súlade s týmito zásadami, ktoré budú musieť predpokladať, pretože sú základom pre akékoľvek vlastnícke alebo užívacie práva, ktoré máme k takýmto informáciám.

Obmedzenia našich pravidiel

Naša aplikácia môže odkazovať na externé stránky, ktoré neprevádzkujeme. Uvedomte si prosím, že nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom a zásadami týchto stránok a nemôžeme prijať zodpovednosť za ich príslušné postupy ochrany osobných údajov.

Zmeny týchto zásad

Na základe vlastného uváženia môžeme zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov tak, aby odrážali aktualizácie našich obchodných procesov, aktuálne prijateľné postupy alebo legislatívne alebo regulačné zmeny. Ak sa rozhodneme zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, zverejníme zmeny tu.

Ak to vyžaduje zákon, získame vaše povolenie alebo vám poskytneme možnosť prihlásiť sa alebo odhlásiť akékoľvek nové použitie vašich osobných údajov.

Dodatočné sprístupnenie informácií pre súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) (EÚ)

Správca údajov / Spracovateľ údajov

Nariadenie GDPR rozlišuje medzi organizáciami, ktoré spracúvajú osobné údaje pre svoje vlastné účely (známe ako „správcovia údajov“), a organizáciami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene iných organizácií (známe ako „spracovatelia údajov“). My, MM39 s.r.o., so sídlom na adrese uvedenej v našej sekcii Kontaktujte nás, sme spracovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

Právne základy spracovania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať a používať iba vtedy, keď na to máme zákonné právo. V takom prípade budeme zhromažďovať a používať vaše osobné údaje zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom. Ak požadujeme váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov a máte menej ako 16 rokov, požiadame o súhlas vášho rodiča alebo zákonného zástupcu so spracovaním vašich osobných údajov na tento konkrétny účel.

Naše zákonné základy závisia od služieb, ktoré používate, a od spôsobu, akým ich používate. To znamená, že zhromažďujeme a používame vaše informácie iba na základe nasledujúcich dôvodov:

Váš súhlas

Kde nám dáte súhlas na zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov na konkrétny účel. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou zariadení, ktoré poskytujeme; to však neovplyvní žiadne použitie vašich informácií, ku ktorému už došlo. Keď nás kontaktujete, môžete súhlasiť s použitím vášho mena a e-mailovej adresy, aby sme mohli odpovedať na vašu otázku. Aj keď môžete kedykoľvek požiadať o vymazanie vašich kontaktných údajov, nemôžeme si spomenúť na žiadny e-mail, ktorý sme už odoslali. Ak máte ďalšie otázky o tom, ako odvolať svoj súhlas, neváhajte sa ich opýtať pomocou údajov uvedených v sekcii Kontaktujte nás v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Plnenie zmluvy alebo transakcie

Kde ste s nami uzatvorili zmluvu alebo transakciu, alebo aby ste vykonali prípravné kroky pred tým, ako s vami uzavrieme zmluvu alebo transakciu. Potrebujeme napríklad technické informácie o vašom zariadení, aby sme mohli poskytovať základné funkcie našej aplikácie.

Naše oprávnené záujmy

Keď hodnotíme, že je to nevyhnutné pre naše legitímne záujmy, ako je poskytovanie, prevádzkovanie, zlepšovanie a komunikácia našich služieb. Napríklad zhromažďujeme technické informácie o vašom zariadení, aby sme zlepšili a prispôsobili váš zážitok z našej aplikácie. Za naše oprávnené záujmy považujeme výskum a vývoj, pochopenie nášho publika, marketing a propagáciu našich služieb, opatrenia prijaté na efektívne prevádzkovanie našich služieb, marketingové analýzy a opatrenia prijaté na ochranu našich zákonných práv a záujmov.

Súlad so zákonom

V niektorých prípadoch môžeme mať zákonnú povinnosť používať alebo uchovávať vaše osobné údaje. Takéto prípady môžu zahŕňať (ale nie sú obmedzené na) súdne príkazy, vyšetrovanie trestných činov, vládne požiadavky a regulačné povinnosti. Ak máte ďalšie otázky o tom, ako uchovávame osobné údaje, aby sme dodržali zákon, neváhajte sa ich opýtať pomocou údajov uvedených v časti Kontaktujte nás v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Medzinárodné transfery mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

Zabezpečíme, že akýkoľvek prenos osobných údajov z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) do krajín mimo EHP bude chránený vhodnými zárukami, napríklad použitím štandardných doložiek o ochrane údajov schválených Európskou komisiou alebo používanie záväzných podnikových pravidiel alebo iných právne akceptovaných prostriedkov.

Vaše práva a ovládanie vašich osobných údajov

Obmedzenie: Máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak (i) máte obavy o presnosť vašich osobných údajov; (ii) sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované nezákonne; (iii) potrebujete, aby sme osobné údaje uchovávali výlučne na účely právneho nároku; alebo (iv) práve posudzujeme vašu námietku v súvislosti so spracovaním na základe oprávnených záujmov.

Namietanie proti spracovaniu: Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch alebo verejnom záujme. Ak sa tak stane, musíme poskytnúť presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, aby sme mohli pokračovať v spracovaní vašich osobných údajov.

Prenosnosť údajov: Môžete mať právo požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak je to možné, poskytneme tieto informácie vo formáte CSV alebo v inom ľahko čitateľnom strojovom formáte. Môžete mať tiež právo požadovať, aby sme tieto osobné údaje preniesli tretej strane.

Vymazanie: Môžete mať právo kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a podnikneme primerané kroky na vymazanie vašich osobných údajov z našich aktuálnych záznamov. Ak nás požiadate o vymazanie vašich osobných údajov, dáme vám vedieť, ako vymazanie ovplyvní vaše používanie našej aplikácie, webovej stránky alebo produktov a služieb. Z tohto práva môžu existovať výnimky zo špecifických právnych dôvodov, ktoré vám v prípade potreby upresníme ako odpoveď na vašu žiadosť. Majte na pamäti, že vyhľadávacie nástroje a podobné tretie strany si môžu ponechať kópie vašich osobných údajov, ktoré boli aspoň raz zverejnené, ako sú určité profilové informácie a verejné komentáre, a to aj po odstránení informácií z našich služieb alebo po deaktivácii vášho účtu.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať pomocou nasledujúcich údajov:

MM39 s.r.o
info@mm39.io


Zmluvné podmienky mobilnej aplikácie

Tieto zmluvné podmienky upravujú vaše používanie 'Store check' a akýchkoľvek súvisiacich služieb poskytovaných spoločnosťou MM39 s.r.o..

Keď použijete 'Store check', súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto zmluvné podmienky a všetky príslušné zákony a nariadenia. Ak nesúhlasíte s týmito Zmluvnými podmienkami, máte zakázané ďalej používať aplikáciu, pristupovať na našu webovú stránku alebo využívať akékoľvek iné služby poskytované spoločnosťou MM39 s.r.o..

Ak pristupujete alebo si stiahnete 'Store check' (1) z obchodu Apple App Store, súhlasíte s pravidlami používania uvedenými v podmienkach používania obchodu App Store; a/alebo (2) obchodu Google Play, súhlasíte so zmluvnými podmienkami Android, Google Inc. vrátane zmluvných podmienok služby Google Apps.

My, spoločnosť MM39 s.r.o., si vyhradzujeme právo podľa vlastného uváženia skontrolovať a doplniť ktorúkoľvek z týchto podmienok používania. Keď tak urobíme, aktualizujeme túto stránku a upozorníme vás prostredníctvom aplikácie a/alebo e-mailovej adresy, ktorú ste uviedli pri vytváraní účtu. Akékoľvek zmeny týchto Zmluvných podmienok nadobudnú účinnosť okamžite od dátumu zverejnenia.

Tieto zmluvné podmienky boli naposledy aktualizované 20. novembra 2022.

Obmedzenia použitia

Používaním služby Store check a našej webovej stránky sa vo svojom mene, v mene každého subjektu, ktorý zastupujete a ktorý vstúpil do týchto Zmluvných podmienok, a vašich používateľov zaručujete, že nebudete:

 1. upravovať, kopírovať, pripravovať odvodené diela, dekompilovať alebo spätne analyzovať 'Store check' alebo akékoľvek materiály a softvér obsiahnutý v 'Store check';
 2. odstrániť všetky autorské alebo iné vlastnícke zápisy zo 'Store check' alebo zo všetkých materiálov a softvéru, ktoré sú súčasťou 'Store check';
 3. preniesť 'Store check' alebo akýkoľvek súvisiaci materiál na inú osobu alebo „zrkadlo“; materiály na akomkoľvek inom serveri;
 4. vedome alebo z nedbanlivosti používať 'Store check' alebo ktorúkoľvek z jeho pridružených služieb spôsobom, ktorý zneužíva alebo narúša naše siete alebo akúkoľvek inú službu MM39 s.r.o. poskytuje;
 5. používať 'Store check' alebo jeho pridružené služby na prenos alebo zverejnenie akéhokoľvek obťažujúceho, neslušného, ​​obscénneho, podvodného alebo nezákonného materiálu;
 6. používať 'Store check' alebo súvisiace služby v rozpore s akýmikoľvek príslušnými zákonmi alebo predpismi;
 7. použiť kontrolu obchodu na odosielanie neoprávnenej reklamy alebo spamu;
 8. zhromažďovať, zhromažďovať alebo zhromažďovať údaje používateľa bez súhlasu používateľa; alebo
 9. používať 'Store check' alebo jeho pridružené služby spôsobom, ktorý môže porušovať súkromie, práva duševného vlastníctva alebo iné práva tretích strán.

Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo v materiáloch v 'Store check' je vlastníctvom spoločnosti MM39 s.r.o. alebo na ňu má licenciu spoločnosť MM39 s.r.o.. 'Store check' si môžete stiahnuť, aby ste si mohli prezerať, používať a zobrazovať aplikáciu na svojom mobilnom zariadení len pre svoje osobné použitie.

Ide o udelenie licencie, nie o prevod vlastníckeho práva. Táto licencia sa automaticky ukončí, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení alebo týchto Podmienok poskytovania služby a môže byť ukončená spoločnosťou MM39 s.r.o. kedykoľvek.

Automatické aktualizácie

Udeľujete nám povolenie na stiahnutie a inštaláciu aktualizácií služby Store Check na vašom zariadení v súlade s vašimi preferenciami ochrany osobných údajov. Toto povolenie je možné kedykoľvek odvolať odstránením 'Store check' zo svojho zariadenia.

Zodpovednosť

'Store check' a materiály v 'Store check' sa poskytujú „tak, ako sú“. V rozsahu povolenom zákonom je MM39 s.r.o. neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené ani implicitné, a týmto sa zrieka a neguje všetky ostatné záruky vrátane, bez obmedzenia, implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušovania duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv.

V žiadnom prípade spoločnosť MM39 s.r.o. alebo jej dodávatelia sú zodpovední za akúkoľvek následnú stratu, ktorú utrpíte alebo vznikne vám alebo akejkoľvek tretej strane v dôsledku používania alebo nemožnosti použiť 'Store check', alebo akékoľvek iné služby poskytované spoločnosťou MM39 s.r.o. alebo materiály v Store check, aj keď MM39 s.r.o. alebo oprávnený zástupca bol ústne alebo písomne ​​upozornený na možnosť takéhoto poškodenia.

V kontexte tejto zmluvy „následná strata“; zahŕňa akúkoľvek následnú stratu, nepriamu stratu, skutočnú alebo očakávanú stratu zisku, stratu zisku, stratu výnosov, stratu podnikania, stratu dobrého mena, stratu príležitosti, stratu úspor, stratu reputácie, stratu používania a/alebo stratu alebo poškodenie údajov, či už na základe zákona, zmluvy, spravodlivosti, deliktu (vrátane nedbanlivosti), odškodnenia alebo inak.

Keďže niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa vás nemusia týkať.

Presnosť materiálov

Materiály zobrazené v službe Kontrola obchodu nie sú vyčerpávajúce a slúžia len na všeobecné informačné účely. V rozsahu povolenom zákonom je MM39 s.r.o. nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov v 'Store check' alebo inak súvisiaceho s takýmito materiálmi alebo akýmikoľvek zdrojmi spojenými so 'Store check'.

Odkazy

MM39 s.r.o. nepreskúmala všetky stránky prepojené s obchodom Check alebo na jej zodpovedajúcej webovej stránke a nezodpovedá za obsah žiadnej takejto prepojenej stránky. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená schválenie, schválenie alebo kontrolu zo strany MM39 s.r.o. lokality. Používanie akejkoľvek takejto prepojenej webovej stránky je na vaše vlastné riziko a dôrazne vám odporúčame, aby ste si urobili vlastné vyšetrovanie vhodnosti týchto stránok.

Upozornenie týkajúce sa spoločnosti Apple

V rozsahu, v akom používate službu Store Check alebo k nej pristupujete na zariadení so systémom iOS, beriete na vedomie a súhlasíte s podmienkami tohto odseku. Beriete na vedomie, že tieto zmluvné podmienky sú medzi vami a spoločnosťou MM39 s.r.o. len, nie so spoločnosťou Apple Inc. (Apple) a spoločnosť Apple nezodpovedá za 'Store check' a žiadne materiály dostupné v 'Store check'.

Spoločnosť Apple nemá žiadnu povinnosť poskytovať vám služby údržby a podpory v súvislosti so 'Store check'.

Ak 'Store check' nezodpovedá akejkoľvek platnej záruke, môžete upozorniť spoločnosť Apple a spoločnosť Apple vám vráti nákupnú cenu mobilnej aplikácie. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi nebude mať spoločnosť Apple žiadnu inú záručnú povinnosť v súvislosti so 'Store check' a za akékoľvek iné nároky, straty, záväzky, škody, náklady alebo výdavky súvisiace s nedodržaním akejkoľvek záruky budeme zodpovedať my.

Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za riešenie akýchkoľvek nárokov od vás alebo akejkoľvek tretej strany týkajúcich sa 'Store check' alebo vášho používania 'Store check', vrátane, ale nie výlučne, (1) nárokov na zodpovednosť za výrobok; (2) akékoľvek tvrdenie, že naša mobilná aplikácia nie je v súlade s akýmikoľvek platnými právnymi alebo regulačnými požiadavkami; a (3) nároky vyplývajúce z ochrany spotrebiteľa alebo podobných právnych predpisov.

Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za vyšetrovanie, obhajobu, urovnanie a plnenie akéhokoľvek nároku tretej strany, že naša mobilná aplikácia porušuje práva duševného vlastníctva tejto tretej strany.

Súhlasíte s tým, že pri používaní 'Store check' budete dodržiavať všetky príslušné podmienky tretích strán vrátane všetkých pravidiel používania uvedených v zmluve o poskytovaní služieb v obchode Apple App Store.

Spoločnosť Apple a dcérske spoločnosti spoločnosti Apple sú príjemcami týchto Zmluvných podmienok ako tretie strany a po vašom prijatí týchto Zmluvných podmienok bude mať spoločnosť Apple právo (a bude sa predpokladať, že právo akceptovala) uplatňovať tieto Zmluvné podmienky. voči vám ako oprávnenej tretej strane z týchto zmluvných podmienok.

Týmto vyhlasujete a zaručujete, že (1) sa nenachádzate v krajine, na ktorú sa vzťahuje embargo vlády USA, alebo ktorá bola vládou USA označená ako krajina „podporujúca terorizmus“; a (2) nie ste uvedený na žiadnom zozname zakázaných alebo obmedzených strán vládou USA.

Právo na ukončenie

Vaše právo na používanie 'Store check' a týchto Zmluvných podmienok môžeme pozastaviť alebo ukončiť okamžite po písomnom upozornení na akékoľvek porušenie týchto Zmluvných podmienok.

Odstupné

Akákoľvek podmienka týchto Zmluvných podmienok, ktorá je úplne alebo čiastočne neplatná alebo nevymáhateľná, je oddelená do tej miery, do akej je neplatná alebo nevymáhateľná. Platnosť zvyšku týchto zmluvných podmienok tým nie je dotknutá.

Rozhodné právo

Tieto Podmienky služby sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Neodvolateľne sa podriaďujete výlučnej jurisdikcii súdov v danom štáte alebo mieste.


Zásady prijateľného používania

Tieto zásady prijateľného používania sa vzťahujú na produkty, služby a technológie (spoločne označované ako „Produkty“) poskytované spoločnosťou MM39 s.r.o. na základe akejkoľvek prebiehajúcej dohody. Je navrhnutý tak, aby chránil nás, našich zákazníkov a všeobecnú internetovú komunitu pred neetickou, nezodpovednou a nezákonnou činnosťou.

MM39 s.r.o. zákazníci, ktorí sa zúčastňujú činností zakázaných týmito zásadami prijateľného používania, môžu niesť zodpovednosť za pozastavenie služby a zrušenie účtu. V extrémnych prípadoch môžeme byť zo zákona povinní nahlásiť takýchto zákazníkov príslušným orgánom.

Táto politika bola naposledy revidovaná 20. novembra 2022.

Fair use

Naše zariadenia poskytujeme za predpokladu, že ich budete používať „ako obvykle“ podľa nášho rozvrhu ponúk. Ak sa vaše používanie považuje za nadmerné, môžu sa účtovať dodatočné poplatky alebo môže byť obmedzená kapacita.

Sme proti všetkým formám zneužívania, diskriminácie, porušovania práv a/alebo akéhokoľvek konania, ktoré poškodzuje alebo znevýhodňuje akúkoľvek skupinu, jednotlivca alebo zdroj. Očakávame, že naši zákazníci a tam, kde je to vhodné, ich používatelia (ďalej len „koncoví používatelia“) budú podobne využívať naše produkty s podobným zámerom.

Zodpovednosť zákazníka

Našich zákazníkov považujeme za zodpovedných za svoje vlastné činy, ako aj za činy kohokoľvek, kto používa naše produkty so súhlasom zákazníka. Táto zodpovednosť sa vzťahuje aj na každého, kto neoprávnene používa naše Produkty v dôsledku toho, že zákazník nezaviedol primerané bezpečnostné opatrenia.

Prijatím produktov od nás naši zákazníci súhlasia so zabezpečením dodržiavania týchto zásad v mene každého, kto používa produkty ako ich koncoví používatelia. Sťažnosti týkajúce sa konania zákazníkov alebo ich koncových používateľov budú postúpené určenému kontaktu pre príslušný účet.

Ak zákazník – alebo jeho koncový používateľ alebo ktokoľvek, kto používa naše Produkty v dôsledku zákazníka – poruší naše zásady prijateľného používania, vyhradzujeme si právo ukončiť akékoľvek produkty spojené s problematickým účtom alebo samotným účtom alebo prijať akékoľvek nápravné alebo preventívne opatrenia, ktoré považujeme za vhodné bez upozornenia. V rozsahu povolenom zákonom nebude k dispozícii žiadny kredit za prerušenia služby vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia našich zásad prijateľného používania.

Zakázaná činnosť

Porušenie autorských práv a prístup k neoprávnenému materiálu

Naše produkty sa nesmú používať na prenos, distribúciu alebo uchovávanie akéhokoľvek materiálu v rozpore s akýmkoľvek platným zákonom. To zahŕňa, ale nie je obmedzené na:

 1. akýkoľvek materiál chránený autorským právom, ochrannou známkou, obchodným tajomstvom alebo iným právom duševného vlastníctva použitý bez riadneho povolenia a
 2. akýkoľvek materiál, ktorý je obscénny, hanlivý, predstavuje nezákonnú hrozbu alebo porušuje zákony na kontrolu vývozu.

Zákazník je výlučne zodpovedný za všetok materiál, ktorý vloží, nahrá, šíri, prenesie, vytvorí alebo zverejní prostredníctvom našich Produktov alebo na nich, a za získanie zákonného povolenia na použitie akýchkoľvek diel zahrnutých v takomto materiáli.

SPAM a aktivita neoprávnených správ

Naše produkty sa nesmú používať na účely odosielania nevyžiadaných hromadných alebo komerčných správ v rozpore so zákonmi a predpismi platnými vo vašej jurisdikcii („spam“). To zahŕňa, ale nie je obmedzené na odosielanie spamu, získavanie zákazníkov od spamu odosielaného od iných poskytovateľov služieb a zbieranie odpovedí na spam odoslaný od iných poskytovateľov služieb.

Naše produkty sa nesmú používať na účely prevádzkovania nepotvrdených zoznamov adresátov alebo zoznamov telefónnych čísel (“zoznamy správ&dquo;). To zahŕňa, ale nie je obmedzené na prihlásenie na odber e-mailových adries alebo telefónnych čísel do akéhokoľvek zoznamu správ bez povolenia vlastníka e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla, a ukladanie akýchkoľvek e-mailových adries alebo telefónnych čísel prihlásených týmto spôsobom. Všetky zoznamy správ spustené alebo hostené našimi produktmi musia mať “potvrdené prihlásenie“. Overenie výslovného povolenia vlastníka adresy alebo telefónneho čísla musí byť k dispozícii počas životnosti zoznamu správ.

Zakazujeme používanie e-mailových zoznamov, zoznamov telefónnych čísel alebo databáz zakúpených od tretích strán určených na účely spamu alebo zoznamu nepotvrdených správ v našich produktoch.

Táto politika pre nevyžiadanú poštu a neautorizované správy sa vzťahuje na správy odoslané pomocou našich Produktov alebo na správy odoslané z akejkoľvek siete zákazníkom alebo akoukoľvek osobou v mene zákazníka, ktoré priamo alebo nepriamo odkazujú príjemcu na stránku hosťovanú prostredníctvom našich Produktov .

Neetické, vykorisťovateľské a škodlivé aktivity

Naše produkty sa nesmú používať na účely reklamy, prenosu alebo iného sprístupnenia akéhokoľvek softvéru, programu, produktu alebo služby, ktoré sú navrhnuté tak, aby porušovali tieto zásady prijateľného používania alebo zásady prijateľného používania iných poskytovateľov služieb. To zahŕňa, ale nie je obmedzené na uľahčenie prostriedkov na odosielanie spamu a spustenie sieťového sniffovania, pingovania, spoofingu paketov, zahlcovania, bombardovania poštou a útokov odmietnutia služby.

Naše produkty sa nesmú používať na prístup k žiadnemu účtu alebo elektronickému zdroju, ak skupina alebo jednotlivec, ktorý sa pokúša získať prístup, nevlastní alebo nemá oprávnenie na prístup k zdroju (napr. „hacking“, „cracking“, „; phreaking” atď.).

Naše produkty sa nesmú používať na zámerné alebo bezohľadné vnášanie vírusov alebo škodlivého kódu do našich produktov a systémov.

Naše produkty sa nesmú používať na účelové zapájanie sa do činností, ktorých cieľom je obťažovať inú skupinu alebo jednotlivca. Naša definícia obťažovania zahŕňa, ale nie je obmedzená na útoky odmietnutia služby, nenávistné prejavy, obhajovanie rasovej alebo etnickej neznášanlivosti a akúkoľvek činnosť zameranú na vyhrážanie, zneužívanie, porušovanie práv alebo diskrimináciu akejkoľvek skupiny alebo jednotlivca.

Ďalšie aktivity považované za neetické, vykorisťovateľské a škodlivé zahŕňajú:

 1. získanie (alebo pokus o získanie) služieb od nás s úmyslom vyhnúť sa platbe;
 2. používanie našich zariadení na získanie (alebo pokus o získanie) služieb od iného poskytovateľa s úmyslom vyhnúť sa platbe;
 3. neoprávnený prístup, zmena alebo zničenie (alebo akýkoľvek pokus o to) akýchkoľvek informácií o našich zákazníkoch alebo koncových používateľoch akýmkoľvek spôsobom alebo zariadením;
 4. používanie našich zariadení na zasahovanie do používania našich zariadení a siete inými zákazníkmi alebo oprávnenými osobami;
 5. zverejňovanie alebo prenos akéhokoľvek obsahu odkazov, ktoré podnecujú násilie, zobrazujú násilné činy, zobrazujú detskú pornografiu alebo ohrozujú zdravie a bezpečnosť kohokoľvek;
 6. akékoľvek konanie alebo opomenutie v rozpore so zákonmi a nariadeniami na ochranu spotrebiteľa;
 7. Akékoľvek porušenie súkromia osoby.

Naše produkty nesmie používať žiadna osoba ani subjekt, ktorý je zapojený do aktivít alebo príčin súvisiacich s nezákonným hazardom alebo je z nich podozrivý; terorizmus; obchodovanie s narkotikami; obchodovanie so zbraňami alebo šírenie, vývoj, návrh, výroba, výroba, hromadenie alebo používanie jadrových, chemických alebo biologických zbraní, zbraní hromadného ničenia alebo rakiet; v každom prípade vrátane akéhokoľvek spojenia s inými osobami, ktoré podporujú vyššie uvedené aktivity alebo príčiny.

Neoprávnené použitie idenity MM39 s.r.o.

Zakazujeme vydávanie sa za spoločnosť MM39 s.r.o., zastupovanie obchodného vzťahu so spoločnosťou MM39 s.r.o. alebo vlastníctvo akéhokoľvek majetku spoločnosti MM39 s.r.o. (vrátane našich produktov a značky) za účelom podvodného získania služby, zákazky, sponzorstva alebo dôvery používateľov.

O týchto zásadách

Tieto pravidlá uvádzajú neexkluzívny zoznam aktivít a zámerov, ktoré považujeme za neprijateľné a nezlučiteľné s našou značkou.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady kedykoľvek upraviť zverejnením revidovanej verzie na našej webovej lokalite. Upravená verzia nadobudne účinnosť od predchádzajúcej verzie: