Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Zásadou společnosti MM39 s.r.o. je respektovat vaše soukromí a dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se jakýchkoli osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat, včetně prostřednictvím naší aplikace, 'Store check' a souvisejících služeb.

Osobní údaje jsou jakékoli informace o vás, které lze použít k vaší identifikaci. To zahrnuje informace o vás jako osobě (jako je jméno, adresa a datum narození), vašich zařízeních, platebních podrobnostech a dokonce i informace o tom, jak používáte aplikaci nebo online službu.

V případě, že naše aplikace obsahuje odkazy na weby a služby třetích stran, mějte na paměti, že tyto weby a služby mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Po kliknutí na odkaz na jakýkoli obsah třetích stran byste si měli přečíst jejich zveřejněné informace o zásadách ochrany osobních údajů o tom, jak shromažďují a používají osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na žádnou z vašich aktivit poté, co opustíte naši aplikaci.

Tyto zásady jsou účinné od 1.1.2018

Poslední aktualizace: 1.2.2023

Informace, které shromažďujeme

Informace, které shromažďujeme, spadají do jedné ze dvou kategorií: „dobrovolně poskytnuté“ informace a „automaticky shromážděné“ informace.

„Dobrovolně poskytnuté“ informace se týkají jakýchkoli informací, které nám vědomě a aktivně poskytnete při používání naší aplikace a souvisejících služeb.

„Automaticky shromažďované“ informace označují jakékoli informace automaticky zasílané vaším zařízením v průběhu přístupu k naší aplikaci a souvisejícím službám.

Data protokolu

Když přistupujete k našim serverům prostřednictvím naší aplikace, můžeme automaticky protokolovat standardní data poskytovaná vaším zařízením. Může zahrnovat adresu internetového protokolu (IP) vašeho zařízení, typ a verzi vašeho zařízení, vaši aktivitu v aplikaci, čas a datum a další podrobnosti o vašem používání.

Když při používání aplikace narazíte na určité chyby, automaticky shromažďujeme údaje o chybě a okolnostech jejího výskytu. Tato data mohou zahrnovat technické podrobnosti o vašem zařízení, o tom, co jste se snažili udělat, když došlo k chybě, a další technické informace týkající se problému. Můžete, ale nemusíte obdržet upozornění na takové chyby, a to i v okamžiku, kdy k nim dojde, že k nim došlo nebo jaká je povaha chyby.

Uvědomte si prosím, že i když tyto informace samy o sobě nemusejí být osobní identifikační, může být možné je zkombinovat s jinými údaji k osobní identifikaci jednotlivých osob.

Data zařízení

Naše aplikace může přistupovat k datům a shromažďovat je prostřednictvím nástrojů vestavěných ve vašem zařízení, jako jsou:

Když si nainstalujete aplikaci nebo použijete nástroje svého zařízení v aplikaci, žádáme o povolení přístupu k těmto informacím. Konkrétní údaje, které shromažďujeme, mohou záviset na individuálním nastavení vašeho zařízení a na oprávněních, která udělíte při instalaci a používání aplikace.

Shromažďování a používání informací

Můžeme od vás shromažďovat osobní údaje, když na našem webu provedete některou z následujících akcí:

Dobrovolně poskytnuté a automaticky shromážděné osobní údaje můžeme kombinovat s obecnými informacemi nebo výzkumnými údaji, které získáváme z jiných důvěryhodných zdrojů. Pokud například souhlasíte s tím, abychom měli přístup k vašim profilům na sociálních sítích, můžeme kombinovat informace získané z těchto profilů s informacemi získanými přímo od vás, abychom vám poskytli lepší zážitek z naší aplikace a služeb.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Když shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, a zatímco tyto informace uchováváme, budeme je chránit komerčně přijatelnými prostředky, abychom zabránili ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, použití nebo úpravě.

Přestože uděláme maximum pro ochranu osobních údajů, které nám poskytnete, doporučujeme, aby žádný způsob elektronického přenosu nebo uchovávání nebyl 100% bezpečný a nikdo nemůže zaručit absolutní bezpečnost dat.

Jste zodpovědní za výběr jakéhokoli hesla a jeho celkovou bezpečnostní sílu, abyste zajistili bezpečnost vašich vlastních informací v rámci našich služeb. Například zajistit, abyste své osobní údaje nezveřejňovali prostřednictvím naší platformy.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Toto časové období může záviset na tom, k čemu vaše údaje používáme v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud jste nám například poskytli osobní údaje, jako je e-mailová adresa, když nás kontaktujete ohledně konkrétního dotazu, můžeme si tyto informace ponechat po dobu, kdy váš dotaz zůstane otevřený, a také pro naše vlastní záznamy, abychom mohli účinně řešit podobné dotazy v budoucnu. Pokud vaše osobní údaje již nejsou pro tento účel vyžadovány, vymažeme je nebo je učiníme anonymními odstraněním všech údajů, které vás identifikují.

V případě potřeby si však můžeme ponechat vaše osobní údaje, abychom splnili zákonnou, účetní nebo ohlašovací povinnost nebo pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Soukromí dětí

Žádné z našich produktů ani služeb nezaměřujeme přímo na děti mladší 13 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje o dětech mladších 13 let.

Vaše práva a ovládání vašich osobních údajů

Vaše volba: Tím, že nám poskytnete osobní údaje, berete na vědomí, že budeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Nemusíte nám poskytovat osobní údaje, pokud je však neposkytnete, může to ovlivnit vaše používání naší aplikace nebo produktů a/nebo služeb nabízených na ní nebo jejím prostřednictvím.

Informace od třetích stran: Pokud o vás obdržíme osobní údaje od třetí strany, budeme je chránit, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud jste třetí stranou poskytující osobní údaje o někom jiném, prohlašujete a zaručujete, že máte souhlas takové osoby s poskytnutím osobních údajů nám.

Povolení k marketingu: Pokud jste dříve souhlasili s použitím vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli změnit názor tím, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených údajů.

Přístup: Můžete si vyžádat podrobnosti o osobních údajích, které o vás uchováváme.

Oprava: Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které o vás máme, jsou nepřesné, zastaralé, neúplné, irelevantní nebo zavádějící, kontaktujte nás prosím pomocí údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Přijmeme přiměřené kroky k opravě jakýchkoli informací, které zjistíme, že jsou nepřesné, neúplné, zavádějící nebo zastaralé.

Nediskriminace: Nebudeme vás diskriminovat za uplatňování jakýchkoli vašich práv ohledně vašich osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje nejsou vyžadovány k tomu, abychom vám mohli poskytovat konkrétní službu nebo nabídku (například poskytování konkrétního obsahu do vašeho zařízení), nebudeme vám odepírat zboží nebo služby a/nebo vám účtovat různé ceny nebo sazby za zboží nebo služby, včetně poskytování slev nebo jiných výhod nebo ukládání sankcí nebo poskytování jiné úrovně nebo kvality zboží nebo služeb.

Oznámení o porušení zabezpečení údajů: Budeme dodržovat zákony, které se na nás vztahují, pokud jde o jakékoli porušení zabezpečení údajů.

Stížnosti: Pokud se domníváte, že jsme porušili příslušný zákon o ochraně údajů, a chcete podat stížnost, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů a poskytněte nám úplné podrobnosti o údajném porušení. Bezodkladně vaši stížnost prošetříme a odpovíme vám písemně, uvedeme výsledek našeho šetření a kroky, které podnikneme k vyřízení vaší stížnosti. Máte také právo obrátit se v souvislosti se svou stížností na regulační orgán nebo úřad pro ochranu údajů.

Odhlášení z odběru: Chcete-li se odhlásit z naší e-mailové databáze nebo se odhlásit ze zasílání komunikace (včetně marketingových sdělení), kontaktujte nás pomocí údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo se odhlaste pomocí možnosti odhlášení zařízení poskytovaná v komunikaci. Možná si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši identitu.

Převody podniků

Pokud získáme my nebo náš majetek, nebo v nepravděpodobném případě, že ukončíme podnikání nebo vstoupíme do úpadku, zařadíme údaje, včetně vašich osobních údajů, mezi majetek převedený na strany, které nás získají. Berete na vědomí, že k takovým převodům může docházet a že jakékoli strany, které nás získají, mohou v rozsahu povoleném příslušným zákonem nadále používat vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami, které budou povinny předpokládat, protože jsou základem pro jakékoli vlastnická nebo užívací práva, která k takovým informacím máme.

Omezení našich zásad

Naše aplikace může odkazovat na externí stránky, které neprovozujeme. Uvědomte si prosím, že nemáme žádnou kontrolu nad obsahem a zásadami těchto stránek a nemůžeme přijmout odpovědnost za jejich příslušné postupy ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad

Podle našeho uvážení můžeme změnit naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely aktualizace našich obchodních procesů, aktuální přijatelné postupy nebo legislativní či regulační změny. Pokud se rozhodneme změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme změny zde.

Pokud to vyžaduje zákon, získáme vaše svolení nebo vám dáme příležitost přihlásit se k nebo odhlásit se z jakéhokoli nového použití vašich osobních údajů.

Další zveřejnění pro dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (EU)

Správce dat / Zpracovatel dat

GDPR rozlišuje mezi organizacemi, které zpracovávají osobní údaje pro své vlastní účely (známé jako „správci údajů“), a organizacemi, které zpracovávají osobní údaje jménem jiných organizací (známými jako „zpracovatelé údajů“). My, MM39 s.r.o., sídlící na adrese uvedené v naší sekci Kontaktujte nás, jsme zpracovatelem osobních údajů, které nám poskytujete.

Právní základy pro zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat a používat pouze tehdy, máme-li k tomu zákonné právo. V takovém případě budeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem. Pokud budeme žádat o váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a je vám méně než 16 let, požádáme vašeho rodiče nebo zákonného zástupce o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro tento konkrétní účel.

Naše právní základy závisí na službách, které používáte, a na tom, jak je používáte. To znamená, že shromažďujeme a používáme vaše informace pouze z následujících důvodů:

Souhlas od vás

Kde nám dáte souhlas ke shromažďování a používání vašich osobních údajů pro konkrétní účel. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí námi poskytovaných zařízení; to však neovlivní jakékoli použití vašich informací, které již proběhlo. Když nás kontaktujete, můžete souhlasit s použitím vašeho jména a e-mailové adresy, abychom mohli odpovědět na váš dotaz. I když můžete kdykoli požádat o smazání vašich kontaktních údajů, nemůžeme si vzpomenout na žádný e-mail, který jsme již odeslali. Máte-li jakékoli další dotazy ohledně toho, jak odvolat svůj souhlas, neváhejte se zeptat pomocí údajů uvedených v části Kontaktujte nás těchto zásad ochrany osobních údajů.

Plnění smlouvy nebo transakce

Kde jste s námi uzavřeli smlouvu nebo transakci, nebo za účelem provedení přípravných kroků před tím, než s vámi uzavřeme smlouvu nebo transakci. Potřebujeme například technické informace o vašem zařízení, abychom mohli poskytovat základní funkce naší aplikace.

Naše oprávněné zájmy

Tam, kde posuzujeme, je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy, například abychom mohli poskytovat, provozovat, zlepšovat a komunikovat naše služby. Například shromažďujeme technické informace o vašem zařízení, abychom zlepšili a přizpůsobili vaši zkušenost s naší aplikací. Za naše oprávněné zájmy považujeme výzkum a vývoj, porozumění našemu publiku, marketing a propagaci našich služeb, opatření přijatá k efektivnímu provozování našich služeb, marketingové analýzy a opatření přijatá na ochranu našich zákonných práv a zájmů.

Soulad se zákonem

V některých případech můžeme mít zákonnou povinnost používat nebo uchovávat vaše osobní údaje. Takové případy mohou zahrnovat (mimo jiné) soudní příkazy, trestní vyšetřování, vládní žádosti a regulační povinnosti. Máte-li jakékoli další dotazy ohledně toho, jak uchováváme osobní údaje, abychom dodrželi zákon, neváhejte se zeptat pomocí údajů uvedených v části Kontaktujte nás těchto zásad ochrany osobních údajů.

Mezinárodní převody mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)

Zajistíme, že jakýkoli přenos osobních údajů ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) do zemí mimo EHP bude chráněn vhodnými zárukami, například použitím standardních ustanovení o ochraně údajů schválených Evropskou komisí nebo použití závazných podnikových pravidel nebo jiných právně akceptovaných prostředků.

Vaše práva a ovládání vašich osobních údajů

Omezit: Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud (i) máte obavy o přesnost vašich osobních údajů; (ii) domníváte se, že vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně; (iii) potřebujete, abychom uchovávali osobní údaje výhradně pro účely právního nároku; nebo (iv) zvažujeme vaši námitku ve vztahu ke zpracování na základě oprávněných zájmů.

Námitka proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na našich oprávněných zájmech nebo veřejném zájmu. Pokud tak učiníme, musíme poskytnout přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, abychom mohli pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů.

Přenositelnost údajů: Můžete mít právo vyžádat si kopii osobních údajů, které o vás uchováváme. Pokud je to možné, poskytneme tyto informace ve formátu CSV nebo v jiném snadno čitelném strojovém formátu. Můžete mít také právo požadovat, abychom tyto osobní údaje předali třetí straně.

Smazání: Můžete mít právo kdykoli požádat, abychom vymazali osobní údaje, které o vás uchováváme, a my podnikneme přiměřené kroky k odstranění vašich osobních údajů z našich aktuálních záznamů. Pokud nás požádáte o vymazání vašich osobních údajů, dáme vám vědět, jak smazání ovlivní vaše používání naší aplikace, webu nebo produktů a služeb. Z tohoto práva mohou existovat výjimky ze specifických právních důvodů, které vám případně stanovíme v reakci na vaši žádost. Mějte prosím na paměti, že vyhledávače a podobné třetí strany mohou stále uchovávat kopie vašich osobních údajů, které byly alespoň jednou zveřejněny, jako jsou určité profilové informace a veřejné komentáře, a to i poté, co jste tyto informace smazali z našich služeb nebo deaktivovali svůj účet.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se vašeho soukromí nás můžete kontaktovat pomocí následujících údajů:

MM39 s.r.o
info@mm39.io


Smluvní podmínky mobilní aplikace

Tyto smluvní podmínky upravují vaše používání 'Store check' a všech souvisejících služeb poskytovaných společností MM39 s.r.o..

Když použijete 'Store check', souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito smluvními podmínkami a že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy. Pokud s těmito Podmínkami služby nesouhlasíte, je vám zakázáno dále používat aplikaci, přistupovat na naše webové stránky nebo používat jakékoli další služby poskytované společností MM39 s.r.o..

Pokud přistupujete nebo stahujete 'Store check' z (1) obchodu Apple App Store, souhlasíte s jakýmikoli pravidly používání uvedenými ve smluvních podmínkách obchodu App Store; a/nebo (2) obchodu Google Play, souhlasíte se smluvními podmínkami Android, Google Inc. včetně smluvních podmínek Google Apps.

My, MM39 s.r.o., si vyhrazujeme právo přezkoumat a upravit kteroukoli z těchto podmínek služby podle vlastního uvážení. Jakmile tak učiníme, aktualizujeme tuto stránku a upozorníme vás prostřednictvím aplikace a/nebo e-mailové adresy, kterou jste uvedli při vytváření účtu. Jakékoli změny těchto podmínek služby vstoupí v platnost okamžitě od data zveřejnění.

Tyto smluvní podmínky byly naposledy aktualizovány dne 20. listopadu 2022.

Omezení použití

Používáním služby Store check a našich webových stránek zaručujete svým jménem, ​​jménem každého subjektu, který zastupujete a který vstoupil do těchto podmínek služby, a svých uživatelů, že nebudete:

 1. upravovat, kopírovat, připravovat odvozená díla, dekompilovat nebo zpětně analyzovat 'Store check' nebo jakékoli materiály a software obsažený v 'Store check';
 2. odstranit veškerá autorská práva nebo jiné vlastnické zápisy ze 'Store check' nebo jakýchkoli materiálů a softwaru obsažených v 'Store check';
 3. převést 'Store check' nebo jakýkoli související materiál na jinou osobu nebo „zrcadlo“; materiály na jakémkoli jiném serveru;
 4. vědomě nebo z nedbalosti používat 'Store check' nebo kteroukoli z jeho přidružených služeb způsobem, který zneužívá nebo narušuje naše sítě nebo jakoukoli jinou službu MM39 s.r.o. poskytuje;
 5. použít 'Store check' nebo související služby k přenosu nebo zveřejnění jakéhokoli obtěžujícího, neslušného, ​​obscénního, podvodného nebo nezákonného materiálu;
 6. používat 'Store check' nebo související služby v rozporu s jakýmikoli platnými zákony nebo předpisy;
 7. použít kontrolu obchodu k odesílání neoprávněné reklamy nebo spamu;
 8. shromažďovat, shromažďovat nebo shromažďovat uživatelská data bez souhlasu uživatele; nebo
 9. používat 'Store check' nebo jeho přidružené služby způsobem, který může porušovat soukromí, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích stran.

Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví v materiálech v 'Store check' je vlastněno nebo licencováno společností MM39 s.r.o.. 'Store check' si můžete stáhnout, abyste si mohli prohlížet, používat a zobrazovat aplikaci na svém mobilním zařízení pouze pro svou osobní potřebu.

To představuje udělení licence, nikoli převod vlastnického práva. Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte některé z těchto omezení nebo tyto podmínky služby, a může být ukončena společností MM39 s.r.o. kdykoliv.

Automatické aktualizace

Dáváte nám oprávnění stahovat a instalovat aktualizace aplikace Store Check do vašeho zařízení v souladu s vašimi preferencemi ochrany soukromí. Toto oprávnění lze kdykoli odvolat odstraněním kontroly obchodu ze svého zařízení.

Odpovědnost

'Store check' a materiály v 'Store check' jsou poskytovány „tak, jak jsou“. V rozsahu povoleném zákonem společnost MM39 s.r.o. neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto se zříká a neguje všechny ostatní záruky včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv.

V žádném případě společnost MM39 s.r.o. nebo její dodavatelé ponesou odpovědnost za jakoukoli následnou ztrátu, kterou utrpíte nebo utrpíte vy nebo jakákoli třetí strana, vyplývající z použití nebo nemožnosti použití 'Store check' nebo jakýchkoli jiných služeb poskytovaných společností MM39 s.r.o. nebo materiály v Store check, i když MM39 s.r.o. nebo oprávněný zástupce byl na možnost takového poškození ústně nebo písemně upozorněn.

V kontextu této smlouvy „následná ztráta“; zahrnuje jakoukoli následnou ztrátu, nepřímou ztrátu, skutečný nebo předpokládaný ušlý zisk, ztrátu užitku, ztrátu příjmů, ztrátu podnikání, ztrátu dobrého jména, ztrátu příležitosti, ztrátu úspor, ztrátu reputace, ztrátu použití a/nebo ztrátu nebo poškození údajů, ať už na základě zákona, smlouvy, spravedlnosti, deliktu (včetně nedbalosti), odškodnění nebo jinak.

Protože některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na vás tato omezení vztahovat.

Přesnost materiálů

Materiály zobrazené v Kontrole obchodu nejsou vyčerpávající a slouží pouze pro obecné informační účely. V rozsahu povoleném zákonem společnost MM39 s.r.o. nezaručuje ani neposkytuje žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů v 'Store check' nebo jinak souvisejících s takovými materiály nebo zdroji spojenými s 'Store check'.

Odkazy

MM39 s.r.o. nezkontrolovala všechny stránky propojené se 'Store check' nebo na odpovídajících webových stránkách a nenese odpovědnost za obsah žádné takové stránky. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená podporu, schválení nebo kontrolu ze strany společnosti MM39 s.r.o. webu. Použití jakékoli takto propojené webové stránky je na vaše vlastní riziko a důrazně vám doporučujeme provést vlastní šetření s ohledem na vhodnost těchto stránek.

Oznámení týkající se společnosti Apple

V rozsahu, v jakém používáte nebo přistupujete k 'Store check' na zařízení iOS, berete na vědomí a souhlasíte s podmínkami tohoto odstavce. Berete na vědomí, že tyto Podmínky služby jsou mezi vámi a společností MM39 s.r.o. pouze se společností Apple Inc. (Apple) a společnost Apple není odpovědná za kontrolu v obchodě a žádné materiály dostupné v 'Store check'.

Apple nemá žádnou povinnost poskytovat vám služby údržby a podpory s ohledem na kontrolu obchodu.

Pokud 'Store check' nevyhovuje jakékoli příslušné záruce, můžete společnost Apple upozornit a společnost Apple vám vrátí kupní cenu mobilní aplikace. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nebude mít společnost Apple žádné další záruční povinnosti s ohledem na kontrolu v obchodě a za jakékoli další nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje související s nedodržením jakékoli záruky neseme naši odpovědnost.

Společnost Apple není odpovědná za řešení jakýchkoli nároků, které vznesete vy nebo jakákoli třetí strana týkající se 'Store check' nebo vašeho používání 'Store check', mimo jiné včetně (1) nároků na odpovědnost za výrobek; (2) jakékoli tvrzení, že naše mobilní aplikace nesplňuje jakýkoli platný právní nebo regulační požadavek; a (3) nároky vyplývající z ochrany spotřebitele nebo obdobných právních předpisů.

Společnost Apple není odpovědná za vyšetřování, obhajobu, urovnání a vyřízení jakéhokoli tvrzení třetí strany, že naše mobilní aplikace porušuje práva duševního vlastnictví této třetí strany.

Souhlasíte s tím, že při používání 'Store check' budete dodržovat všechny příslušné podmínky třetích stran, včetně všech pravidel používání uvedených ve smlouvě o poskytování služby Apple App Store.

Společnost Apple a dceřiné společnosti společnosti Apple jsou oprávněnými třetími stranami těchto smluvních podmínek a po vašem přijetí těchto smluvních podmínek bude mít společnost Apple právo (a bude se mít za to, že právo přijala) vymáhat tyto smluvní podmínky vůči vám jako oprávněné třetí straně těchto podmínek služby.

Tímto prohlašujete a zaručujete, že (1) se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo vlády USA, nebo která byla vládou USA označena jako země „podporující teroristy“; a (2) nejste uvedeni na žádném seznamu zakázaných nebo omezených stran vládou USA.

Právo na ukončení

Můžeme pozastavit nebo ukončit vaše právo používat 'Store check' a tyto smluvní podmínky okamžitě po písemném upozornění na jakékoli porušení těchto smluvních podmínek.

Odstupné

Jakákoli podmínka těchto smluvních podmínek, která je zcela nebo částečně neplatná nebo nevymahatelná, je zrušena do té míry, do jaké je neplatná nebo nevymahatelná. Platnost zbývající části těchto podmínek služby tím není dotčena.

Rozhodné právo

Tyto podmínky služby se řídí a vykládají v souladu se zákony Slovenska. Neodvolatelně se podřizujete výhradní jurisdikci soudů v daném státě nebo místě.


Zásady přijatelného užívání

Tyto zásady přijatelného používání pokrývají produkty, služby a technologie (společně označované jako „produkty“) poskytované společností MM39 s.r.o. na základě jakékoli probíhající dohody. Je navržen tak, aby chránil nás, naše zákazníky a obecnou internetovou komunitu před neetickou, nezodpovědnou a nezákonnou činností.

MM39 s.r.o. zákazníci přistižení při činnostech zakázaných těmito zásadami přijatelného používání mohou nést odpovědnost za pozastavení služby a ukončení účtu. V extrémních případech můžeme být ze zákona povinni takové zákazníky nahlásit příslušným úřadům.

Tyto zásady byly naposledy revidovány 20. listopadu 2022.

Fair use

Naše zařízení poskytujeme za předpokladu, že je budete používat „jako obvykle“ podle našeho rozvrhu nabídek. Pokud je vaše používání považováno za nadměrné, mohou být účtovány další poplatky nebo může být omezena kapacita.

Jsme proti všem formám zneužívání, diskriminace, porušování práv a/nebo jakéhokoli jednání, které poškozuje nebo znevýhodňuje jakoukoli skupinu, jednotlivce nebo zdroj. Očekáváme, že naši zákazníci a případně jejich uživatelé ("koncoví uživatelé") rovněž zapojí naše produkty s podobným záměrem.

Odpovědnost zákazníka

Naše zákazníky považujeme za zodpovědné za své vlastní činy i za činy kohokoli, kdo používá naše produkty se svolením zákazníka. Tato odpovědnost se vztahuje také na každého, kdo používá naše Produkty neoprávněně v důsledku toho, že zákazník nezavedl přiměřená bezpečnostní opatření.

Přijetím produktů od nás naši zákazníci souhlasí s tím, že zajistí dodržování těchto zásad jménem každého, kdo bude používat produkty jako jejich koncoví uživatelé. Stížnosti týkající se jednání zákazníků nebo jejich koncových uživatelů budou předány jmenovanému kontaktu pro daný účet.

Pokud zákazník – nebo jeho koncový uživatel nebo kdokoli, kdo používá naše produkty v důsledku zákazníka – poruší naše zásady přijatelného používání, vyhrazujeme si právo ukončit jakékoli produkty spojené s problematickým účtem nebo samotným účtem nebo přijmout jakékoli nápravná nebo preventivní opatření, která považujeme za vhodná bez předchozího upozornění. V rozsahu povoleném zákonem nebude k dispozici žádný kredit za přerušení služby v důsledku porušení našich zásad přijatelného používání.

Zakázaná činnost

Porušení autorských práv a přístup k neautorizovanému materiálu

Naše produkty nesmí být používány k přenosu, distribuci nebo ukládání jakéhokoli materiálu v rozporu s jakýmkoli platným zákonem. To zahrnuje, ale není omezeno na:

 1. jakýkoli materiál chráněný autorským právem, ochrannou známkou, obchodním tajemstvím nebo jiným právem duševního vlastnictví použitý bez řádného povolení a
 2. jakýkoli materiál, který je obscénní, pomlouvačný, představuje nezákonnou hrozbu nebo porušuje zákony o kontrole vývozu.

Zákazník je výhradně odpovědný za veškerý materiál, který vloží, nahraje, šíří, přenese, vytvoří nebo publikuje prostřednictvím našich Produktů nebo na nich, a za získání zákonného povolení k použití jakýchkoli děl obsažených v takovém materiálu.

SPAM a neautorizovaná aktivita zpráv

Naše produkty nesmí být používány pro účely zasílání nevyžádaných hromadných nebo obchodních zpráv v rozporu se zákony a předpisy platnými ve vaší jurisdikci („spam“). To zahrnuje, ale není omezeno na rozesílání spamu, získávání zákazníků od spamu zasílaného od jiných poskytovatelů služeb a shromažďování odpovědí na spam zaslaný od jiných poskytovatelů služeb.

Naše produkty nesmí být používány za účelem provozování nepotvrzených seznamů adresátů nebo seznamů telefonních čísel (dále jen „seznamy zpráv“). To zahrnuje mimo jiné přihlášení e-mailových adres nebo telefonních čísel do jakéhokoli seznamu zpráv bez svolení vlastníka e-mailové adresy nebo telefonního čísla a ukládání všech takto přihlášených e-mailových adres nebo telefonních čísel. Všechny seznamy zpráv spuštěné nebo hostované našimi produkty musí být “potvrzené přihlášení“. Ověření výslovného povolení vlastníka adresy nebo telefonního čísla musí být k dispozici po celou dobu životnosti seznamu zpráv.

Zakazujeme používání e-mailových seznamů, seznamů telefonních čísel nebo databází zakoupených od třetích stran určených pro účely spamu nebo seznamů nepotvrzených zpráv v našich produktech.

Tyto zásady týkající se spamu a neautorizovaných zpráv se vztahují na zprávy odeslané pomocí našich produktů nebo na zprávy odeslané z jakékoli sítě zákazníkem nebo jakoukoli osobou jeho jménem, ​​které přímo či nepřímo odkazují příjemce na stránky hostované prostřednictvím našich produktů. .

Neetické, vykořisťovatelské a škodlivé aktivity

Naše produkty nesmí být používány za účelem reklamy, přenosu nebo jiného zpřístupňování jakéhokoli softwaru, programu, produktu nebo služby navržené tak, aby porušovaly tyto zásady přijatelného použití nebo zásady přijatelného používání jiných poskytovatelů služeb. To zahrnuje, ale není omezeno na usnadnění prostředků pro rozesílání spamu a zahájení síťových sniffingů, pingů, falšování paketů, zahlcování, bombardování poštou a útoků typu Denial-of-service.

Naše produkty nesmí být používány pro přístup k žádnému účtu nebo elektronickému zdroji, kde skupina nebo jednotlivec pokoušející se získat přístup nevlastní nebo nemají oprávnění k přístupu ke zdroji (např. „hacking“, „cracking“, “ phreaking” atd.).

Naše produkty nesmí být používány za účelem úmyslného nebo bezohledného zavádění virů nebo škodlivého kódu do našich produktů a systémů.

Naše produkty nesmí být používány k záměrnému zapojování se do činností, jejichž cílem je obtěžovat jinou skupinu nebo jednotlivce. Naše definice obtěžování zahrnuje, ale není omezena na útoky odepření služby, projevy nenávisti, obhajování rasové nebo etnické nesnášenlivosti a jakoukoli činnost, která má za cíl vyhrožovat, zneužívat, porušovat práva nebo diskriminovat jakoukoli skupinu nebo jednotlivce.

Další činnosti považované za neetické, vykořisťovatelské a škodlivé zahrnují:

 1. získání (nebo pokus o získání) služeb od nás s úmyslem vyhnout se platbě;
 2. používání našich zařízení k získání (nebo pokusu o získání) služeb od jiného poskytovatele s úmyslem vyhnout se platbě;
 3. neoprávněný přístup, změna nebo zničení (nebo jakýkoli pokus o to) jakýchkoli informací o našich zákaznících nebo koncových uživatelích, a to jakýmikoli prostředky nebo zařízeními;
 4. Používání našich zařízení k narušení používání našich zařízení a sítě jinými zákazníky nebo oprávněnými osobami;
 5. zveřejňování nebo přenos jakéhokoli obsahu odkazů, které podněcují k násilí, zobrazují násilný čin, zobrazují dětskou pornografii nebo ohrožují zdraví a bezpečnost kohokoli;
 6. jakékoli jednání nebo opomenutí v rozporu se zákony a předpisy na ochranu spotřebitele;
 7. Jakékoli porušení soukromí osoby.

Naše produkty nesmí používat žádná osoba ani subjekt, který je zapojen do činností nebo případů souvisejících s nelegálním hazardem nebo je z toho podezřelý; terorismus; obchodování s narkotiky; obchodování se zbraněmi nebo šíření, vývoj, návrh, výroba, výroba, hromadění nebo použití jaderných, chemických nebo biologických zbraní, zbraní hromadného ničení nebo raket; v každém případě včetně jakéhokoli spojení s jinými osobami, které podporují výše uvedené aktivity nebo příčiny.

Neoprávněné použití idenity MM39 s.r.o.

Zakazujeme předstírání identity společnosti MM39 s.r.o., zastupování obchodního vztahu se společností MM39 s.r.o. nebo vlastnictví jakéhokoli majetku společnosti MM39 s.r.o. (včetně našich produktů a značky) za účelem podvodného získání důvěry v službu, zakázku, přízeň nebo důvěru uživatelů.

O těchto zásadách

Tyto zásady nastiňují nevýhradní seznam činností a záměrů, které považujeme za nepřijatelné a neslučitelné s naší značkou.

Vyhrazujeme si právo tyto zásady kdykoli upravit zveřejněním revidované verze na našich webových stránkách. Revidovaná verze vstoupí v platnost od dřívější z: